JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY / 2008-4


“JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY”
Official Journal of the Serbian Society of Medical Biochemists


Broj: 27-3INTRODUCTION


Giuseppe Lippi
GOVERNANCE OF PREANALYTICAL VARIABILITY AND ERROR DETECTION……….337

SHORT PAPER

Pierangelo Bonini, Ferruccio Ceriotti, Gaia Mirandola, Chiara Signori
POGREŠNA IDENTIFIKACIJA I OSTALE PREANALITIČKE GREŠKE……….339

REVIEW ARTICLE

Sol Green
POBOLJŠANJE PREANALITIČKOG PROCESA: FOKUSIRANJE NA KVALITET UZORKA……….

Giuseppe Banfi, L. Germagnoli
PREANALITIČKA FAZA U HEMATOLOGIJI……….348

Ana K. Stanković
RAZVIJANJE LEAN FILOZOFIJE U KLINIČKIM LABORATORIJAMA……….354

Tatjana Simić, Ana Savić-Radojević, Marija Plješa-Ercegovac,
Marija Matić, Tatjana Sašić, Dejan Dragičević, Jasmina Mimić-Oka
ULOGA GLUTATION S-TRANSFERAZA U TUMORIMA URINARNOG TRAKTA……….360

Ivanka Miletić, Slađana Šobajić, Brižita Đorđević
FUNKCIONALNA HRANA – ULOGA U UNAPRE\ENJU ZDRAVLJA……….367

Gordana Kocić
MALE NEKODIRAJUĆE RNK-NOVINE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI……….371

ORIGINAL PAPER

Tatjana Cvetković, Predrag Vlahović, Vidosava Đorđević,
Lilika Zvezdanović, Dušica Pavlović, Gordana Kocić, Dušan Sokolović
ZNAČAJ ODREĐIVANJA URINARNIH MARKERA U PRAĆENJU DIJABETESNE NEFROPATIJE……….376

Jasminka Mehanović-Nikolić, Jasenka Laloš-Miljuš,
Milada Stajčić-Nalesnik, Ljiljana Lakić, Željka Bobić, Jelena Bogdanić, Nataša Vajić
DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ ANTI-CIKLIČNIH CITRULINIRANIH PEPTIDNIH ANTITELA,
AKTIVNOSTI ADENOZIN DEAMINAZE I DRUGIH POTENCIJALNIH BIOMARKERA
U OTKRIVANJU I PRAĆENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA……….383

OBAVEŠTENJA……….389

PRISTUPNICA……….390

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS……….392

STATISTICAL GUIDELINES……….396

TRANSFER OF COPYRIGHT AGREEMENT STATEMENT……….399


Volume: 27 Beograd , Jul – Septembar 2008 Issue: 3
JMB 2008; 27 (3): 337–400 © 2008 by SMBS, Belgrade